Rozdział 4. Uruchamianie systemu dLibra

[Note]Kolejność uruchamiania

Pierwszym uruchomionym komponentem systemu powinna być baza danych, a drugim serwer systemu dLibra . Pozostałe komponenty można włączać w dowolnej kolejności, gdyż korzystają one tylko z serwera i są między sobą niezależne.

4.1. Serwer

4.1.1. System licencji dLibra

Do uruchomienia serwera systemu dLibra niezbędne jest posiadanie stosownego pliku licencji. Zawiera on podstawowe informacje na temat licencjobiorcy, adres IP komputera, na którym będzie uruchamiany serwer dLibra i informacje o samej licencji: rodzaj licencji, datę wygenerowania licencji oraz dla licencji demo również informacje o nałożonych ograniczeniach. W celu uzyskania takiego pliku prosimy o kontakt pod adresem dlibra@man.poznan.pl . Otrzymany plik należy umieścić w katalogu domowym użytkownika, który będzie uruchamiał serwer dLibra .

4.1.2. Uruchamianie serwera

Serwer systemu dLibra może działać w dwóch trybach: w trybie usługi lub w trybie wyświetlania komunikatów na konsolę.

W trakcie normalnej pracy serwer powinien być uruchomiony w trybie usługi. Nie wymaga on wtedy, aby jakikolwiek użytkownik był zalogowany na komputerze, na którym uruchomiono serwer, a wszystkie informacje o pracy serwera trafiają do plików znajdujących się w podkatalogu logs katalogu głównego serwera. Uruchamianie serwera jako usługi w poszczególnych systemach operacyjnych opisano poniżej.

 • UNIX/Linux - użytkownik może uruchomić skrypt run-server.sh znajdujący się w katalogu głównym serwera z następującymi parametrami:

  • start - uruchamia serwer dLibra w trybie usługi,

  • stop - zatrzymuje działający serwer dLibra ,

  • restart - restartuje działający serwer dLibra ,

  • console - uruchamia serwer dLibra w trybie konsolowym (patrz niżej).

 • MS Windows - użytkownik może uruchomić skrypt run-server.bat znajdujący się w katalogu głównym serwera z następującymi parametrami:

  • start - uruchamia serwer dLibra w trybie usługi,

  • stop - zatrzymuje działający serwer dLibra ,

  • restart - restartuje działający serwer dLibra ,

  • install - serwer dLibra jako usługę systemu operacyjnego,

  • remove - wyrejestrowuje serwer dLibra z listy usług systemu operacyjnego,

  • console - uruchamia serwer dLibra w trybie konsolowym (patrz niżej).

Tryb wyświetlania komunikatów na konsolę przeznaczony jest do diagnostycznych uruchomień serwera. Aby uruchomić serwer w tym trybie należy w katalogu głównym serwera wydać polecenie run-server.bat console dla systemów z rodziny MS Windows lub ./run-server.sh console dla systemów UNIX/Linux.

Przykładowy efekt uruchomienia serwera w tym trybie widoczny jest na poniższym obrazku.

Rysunek 4.1. Okienko serwera dLibra uruchomionego w trybie konsolowym.

Okienko serwera dLibra uruchomionego w trybie konsolowym.

Oznaką poprawnego uruchomienia serwera jest pojawienie się w logach następującego komunikatu:

						jvm 1  | INFO: Server startup in ..... ms
					

Przerwanie pracy serwera w trybie konsolowym można uzyskać naciskając kombinacje klawiszy Ctrl+C. Przed uruchomieniem serwera w trybie usługi zaleca się sprawdzenie jego działania w trybie konsolowym.