Rozdział 3. Proces instalacji

Po zainstalowaniu niezbędnego oprogramowania zewnętrznych dostawców (patrz punkt ), można rozpocząć proces instalacji systemu dLibra. Składa się on z opisanych poniżej dwóch kroków. Pierwszy z nich to uruchomienie instalatora w celu zebrania odpowiednich informacji i przygotowania odpowiednio skonfigurowanych pakietów oprogramowania. Drugi krok polega na odpowiednim rozmieszczeniu wygenerowanych przez instalator pakietów oprogramowania.

3.1. Uruchomienie instalatora

Instalator uruchamia się poprzez uruchomienie interpretera skryptów Apache Ant w katalogu głównym pakietu instalacyjnego (polecenie ant) z jednym z dwóch parametrów:

  • server - rozpoczyna proces instalacji serwera,

  • apps - rozpoczyna proces instalacji Aplikacji Czytelnika.

[Caution]Kolejność instalacji komponentów

W procesie instalacji serwera generowane jest hasło dostępowe niezbędne w procesie Aplikacji Czytelnika. Tak więc należy najpierw zainstalować serwer, a dopiero później Aplikację Czytelnika.

Interpreter automatycznie wczyta znajdujący się tam skrypt instalatora i rozpocznie wykonywanie odpowiednich operacji. Po uruchomieniu tego skryptu, niezależnie od wybranej opcji użytkownik będzie musiał odpowiedzieć na przedstawione poniżej pytania:

					Please enter configuration file name:
				

Odpowiedzią na to pytanie powinna być nazwa pliku (wraz z pełną ścieżką), który zawiera parametry instalacyjne odpowiedniego komponentu systemu dLibra (patrz punkt Rozdział 2. Przygotowanie do instalacji systemu dLibra).

					Please enter target directory for this installation:
				

Odpowiedź na powyższe pytanie określa katalog docelowy, do którego zostanie skopiowane skonfigurowany instalowany komponent systemu dLibra.

Po podaniu katalogu instalator rozpocznie faktyczny proces instalacji, w trakcie którego nastąpi stworzenie plików konfiguracyjnych oraz skopiowanie skonfigurowanych komponentów do katalogu docelowego.

3.1.1. Instalacja serwera

Pierwszym krokiem powinno być zainstalowanie serwera dLibra. Po uruchomieniu instalatora z parametrem server i wprowadzeniu opisanych wyżej informacji, w katalogu docelowym powinny znaleźć się podkatalog dlibra-server-3.0 zawierający przygotowany do uruchomienia serwer dLibra.

Dodatkowo na końcu procesu instalacji serwera na ekranie wyświetlone zostanie wygenerowane w trakcie tej instalacji hasło dostępowe Aplikacji Czytelnika. Hasło to należy zapisać jako wartość parametru psPasswd w pliku konfiguracyjnym instalatora Aplikacji Czytelnika.

3.1.2. Instalacja Aplikacji Czytelnika

Po zainstalowaniu serwera można przystąpić do instalacji Aplikacji Czytelnika. Po uruchomieniu instalatora z parametrem apps i wprowadzeniu opisanych wyżej informacji, w katalogu docelowym powinien znajdować się podaktalog dlibra-webapp-[numer.wersji] . Katalog ten zawiera wstępnie skonfigurowaną Aplikację Czytelnika gotową do umieszczenia w wybranym serwerze aplikacji.