3.2. Inicjalizacja bazy danych

[Caution]Uwaga!

Baza danych, która będzie wykorzystywana do działania systemu dLibra powinna być tak skonfigurowana, aby przechowywała dane w kodowaniu UTF-8 lub zgodnym.

Po poprawnym zakończeniu działania instalatora należy zainicjować bazę danych. W tym celu należy wykorzystać pliki z poleceniami SQL znajdujące się w podkatalogu sql katalogu docelowego wybranego podczas procesu instalacji. W katalogu tym znajdują się grupa plików do tworzenia struktury bazy danych dla poszczególnych usług ( dlibra-server-[id.usługi]-[numer.wersji]-[rodzaj.bazy]-schema-create.sql ), grupa plików do usuwania bazy danych dla poszczególnych usług ( dlibra-server-[id.usługi]-[numer.wersji]-[rodzaj.bazy]-schema-drop.sql ) oraz plik dlibra-server-[numer.wersji]-init.sql który pozwala zainicjować uprzednio stworzone struktury bazy danych. . Pliki te są zapisane w kodowaniu UTF-8 i niezbędne jest, aby dane w nich zawarte zostały wprowadzone do bazy danych tak, aby nie nastąpiło przekłamanie związane ze zmianą kodowania znaków. Przykładowe oprogramowanie umożliwiające wprowadzenie takich danych do wielu różnych rodzajów baz danych to bezpłatny SQuirreL SQL bazujący na języku Java i protokole JDBC.

W celu przygotowania bazy danych dla serwera systemu dLibra , należy najpierw stworzyć struktury bazy danych dla poszczególnych usług (kolejność usług nie jest istotna), a następnie wypełnić je danymi początkowymi. Sposób wykonania opisanych wyżej poleceń zależał będzie od użytej bazy danych oraz od oprogramowania zainstalowanego na komputerze, z którego przeprowadzana będzie ta operacja.