Rozdział 3. Proces instalacji

Po zainstalowaniu niezbędnego oprogramowania zewnętrznych dostawców (patrz punkt Wymagane oprogramowanie ), można rozpocząć proces instalacji systemu dLibra . Składa się on z opisanych poniżej trzech kroków. Pierwszy z nich, to uruchomienie instalatora w celu zebrania odpowiednich informacji i przygotowania odpowiednio skonfigurowanych pakietów oprogramowania. Drugi to zainicjowanie bazy danych przy pomocy skryptów wygenerowanych przez instalator. Trzeci krok polega na odpowiednim rozmieszczeniu wygenerowanych przez instalator pakietów oprogramowania.

3.1. Uruchomienie instalatora

Instalator uruchamia się poprzez uruchomienie interpretera skryptów Apache Ant a katalog głównym pakietu instalacyjnego. Interpreter automatycznie wczyta znajdujący się tam skrypt instalatora. Po uruchomieniu tego skryptu użytkownik będzie musiał odpowiedzieć na przedstawione poniżej pytania:

					Do you accept dLibra software license?
				

Odpowiedź yes na powyższe pytanie oznacza zaakceptowanie licencji oprogramowania dLibra i umożliwia rozpoczęcie procesu instalacji. Zasady licencjonowania dostępne są na stronie projektu dLibra .

					Please enter configuration file name:?
				

Odpowiedzią na to pytanie powinna być nazwa pliku (wraz z pełną ścieżką), który zawiera parametry instalacyjne systemu dLibra (patrz punkt Przygotowanie do instalacji systemu dLibra ).

					Please enter target directory for dLibra framework applications:
				

Odpowiedź na powyższe pytanie określa katalog docelowy, do którego zostaną skopiowane skonfigurowane komponenty systemu dLibra.

Po podaniu katalogu instalator rozpocznie faktyczny proces instalacji, w trakcie którego nastąpi stworzenie plików konfiguracyjnych poszczególnych komponentów systemu oraz skopiowanie skonfigurowanych komponentów do katalogu docelowego. Po zakończeniu instalacji katalog docelowy będzie miał następującą strukturę:

  • Podkatalog dlibra-app-standalone-[numer.wersji] - zawiera "Aplikację Redaktora i Administratora" w postaci uruchamialnej. Może ona być wykorzystana przez osobę instalującą oprogramowanie dLibra do sprawdzenia poprawności instalacji serwera systemu przed uruchomieniem aplikacji czytelnika.

  • Podkatalog dlibra-server-[numer.wersji] - zawiera przygotowany do uruchomienia serwer dLibra .

  • Podkatalog dlibra-webapp-[numer.wersji] oraz plik Plik dlibra.war - gotowa do użycia aplikacja czytelnika systemu dLibra z wbudowaną aplikacją redaktora/administratora. Katalog i plik war mają dokładnie taką samą zawartość. Należy zdecydować sie na wykorzystanie jednego z nich w zależności od preferencji konfiguracji wybranego serwera aplikacji.

  • Podkatalog sql - zawiera pliki z poleceniami SQL, które mają być wykorzystane do inicjalizacji bazy danych (patrz niżej). Pliki zapisane są w kodowaniu UTF-8.