2.2. Logowanie do programu okienkowego dLibra i uruchamianie aplikacji redaktora lub administratora

Przed rozpoczęciem pracy z aplikacjami okienkowymi systemu dLibra należy przeprowadzić proces logowania. Po uruchomieniu programu okienkowego dLibra wyswietli się okno logowania - Rysunek 2.1..

Dane potrzebne do autoryzacji (nazwa użytkownika, hasło) mogą być albo wprowadzane bezpośrednio w polach Identyfikator i Hasło, albo przechowywane w profilu logowania. Edytor Profilów Logowania ( Rysunek 2.2.) umożliwia zarówno tworzenie nowych profilów, jak i modyfikację istniejących.

Rysunek 2.2. Edytor Profilów Logowania

Edytor Profilów Logowania

Domyślny profil logowania określa adres i numer portu serwera dLibra, który ma być wykorzystywany podczas autoryzacji przy bezpośrednim wprowadzaniu nazwy użytkownika i hasła. Dla innych profilów dane mogą być definiowane oddzielnie. Gdy hasło w profilu logowania pozostanie puste, będzie musiało ono być wprowadzane w polu Hasło okna logowania ( Rysunek 2.1.) podczas każdej operacji logowania.

Po zalogowaniu do systemu wyświetlane jest okno startowe ( Rysunek 2.3.), które umożliwia użytkownikowi uruchomienie aplikacji okienkowych systemu dLibra. Wyboru dokonuje się poprzez przyciśnięcie jednej z nazw aplikacji:

Po wyborze aplikacji następuje ładowanie elementów wchodzących w jej skład. Informacja o aktualnie ładowanym elemencie wyświetlana jest w dolnej części okna startowego.

Rysunek 2.3. Aplikacja startowa dLibra

Aplikacja startowa dLibra