Rozdział 2. Instalacja, uruchamianie i logowanie do programu okienkowego dLibra

2.1. Instalacja i uruchamianie programu okienkowego dLibra

Instalacją aplikacji okienkowej zajmuje się administrator bibilioteki dLibra. Do uruchomienia programu wymagana jest wersja 5.0 Java 2 Virtual Machine lub nowsza. Jeżeli administrator biblioteki dLibra przeprowadził instalację i stworzył skrót do programu okienkowego dLibra, np. na pulpicie, to w celu jego uruchomienia wystarczy dwukrotnie kliknąć na skrót.

Jeżeli taki skrót nie istnieje to w celu uruchomienia programu okienkowego dLibra należy:

  1. Uruchomić przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer w przypadku systemu operacyjnego Windows)

  2. W pole adresu wpisać adres biblioteki i dodaj końcówkę /jnlp. Przydładowo, jeżeli adres WWW biblioteki to www.wbc.poznan.pl to należy wpisać adres www.wbc.poznan.pl/jnlp czyli dodać do adresu biblioteki końcówkę /jnlp.

  3. Zatwierdzić wpisany adres, np. przyciskając klawisz ENTER.

  4. Poczekać aż potrzebne pliki zostaną sciągnięte i program zostanie uruchomiony.

  5. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat na temat bezpieczeństwa --- przycisnąć przycisk Zawsze (Always w przypadku języka angielskiego).

  6. Na ekranie powinno pojawić się okno logowania ( Rysunek 2.1.).

Rysunek 2.1. Okno logowania

Okno logowania