Rozdział 4. Zarządzanie biblioteką

Abstrakt

Niniejszy rozdział opisuje Aplikację Administratora dLibra w odniesieniu do najczęściej wykonywanych zadań dotyczących zarządzania biblioteką cyfrową.

4.1. Główne okno Aplikacji Administratora

Rysunek 4.1. Główne okno Aplikacji Administratora

Główne okno Aplikacji Administratora

Główne okno Aplikacji Administratora składa się z dwóch części. Drzewo biblioteki znajdujące się po lewej stronie udostępnia takie zasoby biblioteki jak użytkownicy biblioteki, grupy i schematy atrybutów, jak również zapewnia dostęp do katalogu zawartości biblioteki. Okna własności wyświetlane po prawej stronie opisują aktualnie wybrany element w drzewku biblioteki. Pasek narzędzi zapewnia szybki dostęp do najczęściej wykonywanych operacji (np. tworzenie nowego użytkownika).

4.1.1. Drzewo Biblioteki

Drzewo Biblioteki składa się z zasobów biblioteki, katalogów biblioteki i kolekcji biblioteki, reprezentowanych jako osobne poddrzewa.

Poddrzewo zasobów biblioteki składa się z węzłów następujących typów:

 • węzeł użytkowników - zawiera węzły przedstawiające użytkowników biblioteki.
 • węzeł użytkownika - reprezentuje pojedynczego użytkownika biblioteki.
 • węzeł grup - zawiera węzły przedstawiające grupy użytkowników.
 • węzeł grupy użytkowników - reprezentuje pojedynczą grupę użytkowników biblioteki.
 • węzeł grup LDAP - zawiera węzły przedstawiające grupy LDAP - widoczny tylko wtedy gdy dLibra skonfigurowana jest tak aby używać grup LDAP

 • węzeł grupy LDAP - przedstawia jedną grupę LDAP

 • węzeł atrybutów - zawiera węzły przedstawiające atrybuty zdefiniowane w bibliotece.
 • węzeł atrybutu - reprezentuje pojedynczy atrybut zdefiniowany w bibliotece.

Poza węzłem reprezentującymi zasoby, drzewo biblioteki zawiera węzeł udostępniający zawartość biblioteki. Struktura tego węzła została dokładnie opisana w sekcji Aplikacja Redaktora. Funkcjonalność jest jednak ograniczona wyłącznie do zarządzania prawami dla wszystkich elementów. Nie jest widoczna również zawartość żadnej z publikacji.

Drzewo Kolekcji” umieszczone jest pod węzłem Kolekcje biblioteki. Składa się ono z węzłów tylko jednego typu - węzłów kolekcji, reprezentujących kolekcje biblioteki. Kolekcje mają hierarchiczną strukturę i najczęściej dzielą bibliotekę tematycznie ( ). Z węzłem każdej kolekcji związane jest menu kontekstowe, które umożliwia szybki dostęp do trzech operacji: dodania, usunięcia oraz odświeżenia kolekcji. Menu to wywoływane jest po kliknięciu na węźle kolekcji prawym przyciskiem myszy. Wybierając kolekcję, na panelu właściwości możemy zmieniać właściwości tej kolekcji ( ), przypisywać publikacje (???) oraz prawa do niej (???).

Z każdym węzłem związane jest menu kontekstowe, które zapewnia szybki dostęp do operacji najczęściej wykonywanych na danym elemencie (np. tworzenie nowego katalogu).

Podobnie jak w przypadku „Drzewa Katalogów” (zobacz Aplikacja Redaktora) w dolnej części „Drzewa Biblioteki” znajduje się przycisk służacy do ukrywania węzłów. Obecnie możliwe jest ukrywanie węzłów użytkowników.

4.1.2. Zarządzanie publikacjami w kolekcji

Kolekcje są zgrupowane w strukturze hierarchicznej. Każda kolekcja może zawierać dowolną liczbę kolekcji podrzędnych. Na każdym poziomie tej struktury kolekcjom można przypisywać publikacje. Do każdej kolekcji może należeć dowolna liczba publikacji. Przynależność publikacji do danej kolekcji implikuje także jej przynależność do wszystkich kolekcji nadrzędnych aż do kolekcji głównej biblioteki włącznie.

Istnieje możliwość zarządzania publikacjami w obrębie danej kolekcji. Użytkownik, który posiada prawo zarządzania daną kolekcją może dodawać do niej lub usuwać z niej publikacje. Służy do tego interfejs umieszczony na zakładce Publikacje dostępny po wyborze kolekcji w „Drzewie Kolekcji”.

Rysunek 4.2. Zarządzanie publikacjami w kolekcji

Zarządzanie publikacjami w kolekcji

Po wyborze konkretnej kolekcji w „Drzewie Kolekcji”, na zakładce Publikacje ( Rysunek 4.2.) możliwa jest edycja przynależności publikacji do wybranej kolekcji.

W górnej części zakładki Publikacje umieszczona jest tabela służąca do edycji przynależności publikacji do kolekcji. Tabela ta posiada dwie kolumny. W kolumnie prawej umieszczona jest struktura biblioteki (taka sama jak na Drzwie katalogów tylko nieedytowalna). Element w prawej kolumnie (w „Drzwie katalogów”) jest zaznaczony lub nie jeśli odpowiadające mu po lewej stronie pole wyboru jest zaznaczone lub nie. Możliwe są trzy stany pola wyboru:

 • - stan ten możliwy jest dla każdego elementu. W przypadku katalogu oznacza, że żadna publikacja znajdująca się w nim nie należy do kolekcji. W przypadku publikacji oznacza, że publikacja nie należy do kolekcji.

 • - stan możliwy tylko w przypadku katalogu i oznacza, że katalog zawiera publikacje, które należą do kolekcji oraz takie które nie należą.

 • - stan możliwy jest dla każdego elementu. W przypadku katalogu oznacza, że wszystkie publikacje znajdujące się w tym katalogu należą do kolekcji. W przypadku publikacji oznacza to, że publikacja jest przypisana do kolekcji.

Modyfikując pola wyboru modyfikujemy przydział publikacji do kolekcji.

Wszystkie zmiany muszą zostać zatwierdzone przyciskiem Zatwierdź u dołu Okna Właściwości.