1.5. Publikacja

Publikacja stanowi zbiór informacji, np. artykuł, sprawozdanie, podręcznik użytkownika czy też galerię zdjęć. Publikacje dLibra składają się z plików. W najprostszym przypadku publikacja może się składać tylko z jednego pliku zawierającego wszystkie informacje (np. PDF, PS lub dokument MS Word). Istnieje jednak możliwość, że jedna publikacja składać się będzie z wielu różnego typu plików. Najlepszym przykładem takiej publikacji jest strona internetowa z plikami HTML, GIF i innymi.

1.5.1. Wersjonowanie pliku

Podczas tworzenia dokumentu elektronicznego często dokonuje się aktualizacji lub zmian jego zawartości. Jako że poprzednie wersje publikacji zostały już prawdopodobnie opublikowane (czyli udostępnione czytelnikom i użytkownikom biblioteki), ich usunięcie nie jest możliwe. Można natomiast przechowywać w bibliotece nowe wersje zmienionych plików publikacji, aby dostępne były zarówno stare, jak i nowe jej wersje. Tworzenie nowej wersji pliku nie oznacza jednak tworzenia nowej publikacji. Związek pomiędzy wersjonowanymi plikami publikacji a samą publikacją jest opisany w następnym punkcie.

1.5.2. Wydania publikacji

Publikację można udostępnić użytkownikom biblioteki tworząc wydanie. Wydanie określa wersje plików tworzących dokument, który ma być zaprezentowany użytkownikowi. Jedna publikacja może mieć wiele wydań, w tym różne wersje plików publikacji lub nawet różne pliki.

Aby dokładniej wyjaśnić kwestię wersjonowania plików załóżmy, że dana publikacja składa się tylko z trzech plików: body.html, title.jpg oraz logo.gif. Na ilustracji Rysunek 1.1. pokazano, w jaki sposób kolejne wersje tych plików tworzą wydania publikacji.

Na ilustracji przykładowa publikacja zaczyna się od tylko jednego pliku: body.html. Pierwsze wydanie publikacji zawiera tylko ten plik, natomiast pozostałe pliki mogą jeszcze nie istnieć. Każdy obiekt publikacji jest wersjonowany, co pozwala redaktorom na przechowywanie kolejnych wersji obiektu i umieszczanie ich w różnych wydaniach publikacji. Drugie wydanie przykładowej publikacji zawiera oprócz nowszej wersji pliku body.html, również nowy plik title.jpg w jego pierwszej wersji. Trzecie wydanie zawiera trzy pliki: kolejną wersję pliku body.html, nowszą wersję pliku title.jpg oraz nowy plik logo.gif.

Rysunek 1.1. Wersjonowanie plików i wydania publikacji

Wersjonowanie plików i wydania publikacji