Rozdział 5. Najczęściej spotykane problemy z instalacją systemu dLibra

5.1. Instalacja serwera bazy danych Oracle i serwera systemu dLibra na tym samym komputerze

Podczas instalacji serwera bazy danych Oracle w domyślnej konfiguracji, w wersji 9.0, instalowana jest wirtualna maszyna Javy w wersji 1.3.1. Katalog bin tej instalacji Javy jest dodawany do zmiennej systemowej PATH. Z tego powodu próba uruchomienia serwera systemu dLibra kończy się niepowodzeniem - serwer powinien być uruchamiany w środowisku zgodnym z Java 1.4. Aby zapobiec takiej sytuacji, należy po instalacji serwera Oracle i maszyny wirtualne Javy w wersji zgodnej z 1.4, sprawdzić czy zmienna systemowa PATHwskazuje na katalog bin właściwej wersji Javy.

Podczas instalacji serwera bazy danych Oracle domyślnie instalowana jest również XML-owa baza danych (XDB). Domyślnie dostęp do niej odbywa się poprzez port 8080. Port ten jest również domyślnym portem dla wielu kontenerów serwletów - w tym proponowanego do wykorzystania w systemie dLibra kontenera Tomcat. Z tego powodu nie jest możliwe równoczesne działanie bazy XDB i kontenera Tomcat na jednym komputerze, jeżeli wykorzystywane są ich domyślne konfiguracje. Aby zmienić tą sytuację można zmodyfikować konfigurację Tomcata lub XDB.

Aby zmodyfikować port, którego używa Tomcat należy zmienić wartosci 8080 występujące w pliku server.xml w podkatalogu conf katalogu, w którym zainstalowano Tomcata. Można je zmienić na przykład na wartość 80.

Natomiast aby zmodyfikować port używany przez XDB należy podłączyć się do bazy danych jako użytkownik SYSDBA i wydać następujące zapytania:


SQL>call dbms_xdb.cfg_update(updateXML(dbms_xdb.cfg_get(),
	   '/xdbconfig/sysconfig/protocolconfig/httpconfig/http-port/text()',8081))
	 /
SQL>commit;
SQL>exec dbms_xdb.cfg_refresh;