Rozdział 4. Uruchamianie systemu dLibra

[Note]Kolejność uruchamiania

Pierwszym uruchomionym komponentem systemu powinna być baza danych (o ile wykorzystywana jest zewnętrzna baza danych), a drugim serwer systemu dLibra. Pozostałe komponenty można włączać w dowolnej kolejności, gdyż korzystają one tylko z serwera i są między sobą niezależne.

4.1. Serwer

4.1.1. System licencji dLibra

Do uruchomienia serwera systemu dLibra niezbędne jest posiadanie stosownego pliku licencji. Zawiera on podstawowe informacje na temat licencjobiorcy, adres IP komputera, na którym będzie uruchamiany serwer dLibra i informacje o samej licencji: rodzaj licencji, datę wygenerowania licencji oraz dla licencji demo również informacje o nałożonych ograniczeniach. W celu uzyskania takiego pliku prosimy o kontakt pod adresem dlibra@man.poznan.pl. Otrzymany plik należy umieścić w katalogu domowym użytkownika, który będzie uruchamiał serwer dLibra.

[Note]Adres IP zawarty w licencji

Adres IP zawarty w licencji jest wykorzystywany przez serwer do komunikacji i aplikacjami klienckimi. Tak więc powinien tam być zawarty taki adres, który będzie mógł być wykorzystany przez aplikacje klienckie znajdujące się na innych maszynach. W związku z tym nie należy używać np. adresu 127.0.0.1.

4.1.2. Uruchamianie serwera

Serwer systemu dLibra może działać w dwóch trybach: w trybie usługi lub w trybie wyświetlania komunikatów na konsolę.

W trakcie normalnej pracy serwer powinien być uruchomiony w trybie usługi. Nie wymaga on wtedy, aby jakikolwiek użytkownik był zalogowany na komputerze, na którym uruchomiono serwer, a wszystkie informacje o pracy serwera trafiają do plików znajdujących się w podkatalogu logs katalogu głównego serwera. Uruchamianie serwera jako usługi w poszczególnych systemach operacyjnych opisano poniżej.

 • UNIX/Linux - użytkownik może uruchomić skrypt dlibra-server.sh znajdujący się w katalogu głównym serwera z następującymi parametrami:

  • start - uruchamia serwer dLibra w trybie usługi,

  • stop - zatrzymuje działający serwer dLibra,

  • restart - restartuje działający serwer dLibra,

  • console - uruchamia serwer dLibra w trybie konsolowym (patrz niżej).

 • MS Windows - użytkownik może uruchomić skrypt dlibra-server.bat znajdujący się w katalogu głównym serwera z następującymi parametrami:

  • start - uruchamia serwer dLibra w trybie usługi,

  • stop - zatrzymuje działający serwer dLibra,

  • restart - restartuje działający serwer dLibra,

  • install - serwer dLibra jako usługę systemu operacyjnego,

  • remove - wyrejestrowuje serwer dLibra z listy usług systemu operacyjnego,

  • console - uruchamia serwer dLibra w trybie konsolowym (patrz niżej).

Tryb wyświetlania komunikatów na konsolę przeznaczony jest do diagnostycznych uruchomień serwera. Aby uruchomić serwer w tym trybie należy w katalogu głównym serwera wydać polecenie run-server.bat consoledla systemów z rodziny MS Windows lub ./run-server.sh consoledla systemów UNIX/Linux.

Przykładowy efekt uruchomienia serwera w tym trybie widoczny jest na poniższym obrazku.

Rysunek 4.1. Okienko serwera dLibra uruchomionego w trybie konsolowym.

Okienko serwera dLibra uruchomionego w trybie konsolowym.

Oznaką poprawnego uruchomienia serwera jest pojawienie się w logach następującego komunikatu:

						jvm 1  | INFO: Server startup in..... ms
					

Przerwanie pracy serwera w trybie konsolowym można uzyskać naciskając kombinacje klawiszy Ctrl+C. Przed uruchomieniem serwera w trybie usługi zaleca się sprawdzenie jego działania w trybie konsolowym.

4.1.3. Inicjalizacja bazy danych

Przy pierwszym uruchomieniu serwer systemu dLibra spróbuje samodzielnie zainicjować bazę danych bazując na podanych wcześniej parametrach konfiguracyjnych. Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia inicjalizacji bazy danych jest istnienie w podkatalogu conf katalogu głównego serwera pliku o nazwie database-init.properties z wpisem init-scripts-path=<ścieżka do katalogu ze skryptami inicjującymi>. Skrypty te domyślnie znajdują się w podkatalogu install-sql katalogu głównego serwera. Ścieżka może być zapisana w sposób bezwzględny lub względnie w stosunku do katalogu głównego serwera. Po udanej inicjalizacji bazy danych serwer usuwa plik database-init.properties. Jeżeli zajdzie potrzeba ponownej inicjalizacji bazy danych należy taki plik utworzyć samodzielnie i zrestartować serwer.

Gdyby zaszła konieczność samodzielnego inicjowania bazy danych, należy skorzystać ze skryptów znajdujacych się we wspomnianym katalogu install-sql. W katalogu tym znajdują się podzielone na podkatalogi pliki do tworzenia struktury bazy danych dla poszczególnych usług ( [id.usługi]/dlibra-server-[id.usługi]-[numer.wersji]-[rodzaj.bazy]-schema-create.sql), grupa plików do usuwania bazy danych dla poszczególnych usług ( [id.usługi]/dlibra-server-[id.usługi]-[numer.wersji]-[rodzaj.bazy]-schema-drop.sql) oraz grupa plików do inicjowania zawartości bazy danych dla tych usług, które tego wymagają ( [id.usługi]/dlibra-server-[id.usługi]-[numer.wersji]-[rodzaj.bazy]-init.sql)). Pliki te są zapisane w kodowaniu UTF-8 i niezbędne jest, aby dane w nich zawarte zostały wprowadzone do bazy danych tak, aby nie nastąpiło przekłamanie związane ze zmianą kodowania znaków. Przykładowe oprogramowanie umożliwiające wprowadzenie takich danych do wielu różnych rodzajów baz danych to bezpłatny SQuirreL SQL bazujący na języku Java i protokole JDBC.

W celu samodzielnego przygotowania bazy danych dla serwera systemu dLibra, należy najpierw stworzyć struktury bazy danych dla poszczególnych usług (pliki *-schema-create.sql), a następnie wypełnić je danymi początkowymi (pliki *-init.sql). Kolejność usług nie jest w tym wypadku istotna. Sposób wykonania opisanych wyżej poleceń zależał będzie od użytej bazy danych oraz od oprogramowania zainstalowanego na komputerze, z którego przeprowadzana będzie ta operacja.