3.3. Typowe zadania redaktora

Podrozdział ten pokazuje jak wykonywać typowe zadania redaktora przy pomocy „Aplikacji Redaktora” systemu dLibra.

3.3.1. Tworzenie/usuwanie katalogu

Aby stworzyć nowy katalog należy:

 1. Na liście elementów wybrać katalog, w którym ma się znaleźć nowy katalog.

 2. Z menu podręcznego należy wybrać funkcję Nowy katalog.... Można też wybrać opcję z paska narzędzi lub pozycję Nowy katalog... z menu Zarządzanie.

 3. Należy podać nazwę i uwagi administracyjne dla nowego katalogu ( Rysunek 3.13.) i nacisnąć Zakończ, aby zakończyć proces tworzenia katalogu.

  Rysunek 3.13. Kreator nowego katalogu

  Kreator nowego katalogu

Po utworzeniu nowy katalog zostanie zaznaczony na „Drzewie Katalogów”.

Aby usunąć katalog:

 1. W drzewku biblioteki należy wybrać katalog, który ma zostać usunięty.

 2. Należy wybrać przycisk Usuń. Można też wybrać opcję Usuń z menu kontekstowego.

  Jeżeli katalog zawiera co najmniej jedną publikację możliwe jest podanie powodu usunięcia wszystkich publikacji należących do usuwanego katalogu.

Aby przemieścić katalog lub publikację wystarczy dany element przeciągnąć lub użyć opcji Wytnij/Wklej z menu kontekstowego.

3.3.2. Tworzenie nowej publikacji grupowej

Aby stworzyć nową publikację grupową:

 1. Na liście elementów należy wybrać katalog lub publikację grupową, w której ma się znaleźć nowa publikacja grupowa.

 2. Z menu podręcznego należy wybrać funkcję Nowa publikacja grupowa.... Można też wybrać opcję z paska narzędzi lub pozycję Nowa publikacja grupowa... z menu Zarządzanie.

 3. Należy podać nazwę i uwagi dla nowej publikacji grupowej i nacisnąć Zakończ aby zakończyć proces tworzenia publikacji.

3.3.3. Tworzenie nowej publikacji

[Note]Notatka

Zanim nowa publikacja zostanie umieszczona w bibliotece, wszystkie jej pliki muszą się znaleźć w jednym z katalogów na dysku lokalnym.

Aby stworzyć nową publikację:

 1. Na liście elementów należy wybrać katalog lub publikację grupową, w której ma się znaleźć nowa publikacja.

 2. Z menu podręcznego należy wybrać funkcję Nowa Publikacja. Można również użyć przycisku na pasku narzędzi lub wybrać odpowiednią opcję z menu głównego (Nowa publikacja... z menu Zarządzanie). Po wybraniu funkcji Nowa Publikacja... zostanie uruchomiony kreator publikacji.

 3. Pierwszym krokiem kreatora publikacji jest wybór pliku głównego publikacji ( Rysunek 3.14. ). Jeśli publikacja składa się z jednego pliku, np. w formie dokumentu PDF czy MS Word, należy wybrać ten plik. Jeśli publikacja jest zapisana w formacie HTML lub DJVU, należy wybrać plik startowy dokumentu (np. index.html dla dokumentu w formacie HTML).

  Jeśli główny plik publikacji jest w formacie HTML lub DJVU, kreator sprawdzi, czy obecne są wszystkie pliki powiązane z plikiem głównym. Jeżeli okaże się, że wybrany dokument jest niekompletny (brakuje plików powiązanych z plikiem głównym) przejście do kolejnego kroku zostanie domyślnie zablokowane. Istnieje jednak możliwość przejścia do następnego kroku po zaznaczeniu opcji Ignoruj brak spójności. Zaznaczając tę opcję zgadzamy się na umieszczenie w bibliotece niekompletnej publikacji (z brakującymi plikami). Wszystkie znalezione przez kreator pliki zostaną zaznaczone (zostaną zaznaczone skojarzone z nimi pola wyborów) do przesłania na serwer.

  Poza plikami znalezionymi przez kreator w tabeli plików umieszczone zostaną wszystkie inne pliki znajdujące się w drzewie katalogu zawierającego plik główny. Pliki te domyślnie nie są zaznaczone do przesłania na serwer. Możliwe jest zatem dodanie plików, które nie zostały znalezione przez kreator, a należą do publikacji (przez zaznaczenie pola wyboru w wierszu pliku, który chcemy dołączyć do publikacji).

  Uwaga! Pliku głównego publikacji oraz plików z nim powiązanych nie da się odznaczyć. Będą one zawsze wysłane na serwer.

  Aby przejść do następnej strony, należy kliknąć na przycisk Dalej.

  Rysunek 3.14. Kreator Nowej Publikacji - wybór głównego pliku publikacji

  Kreator Nowej Publikacji - wybór głównego pliku publikacji
 4. W drugim kroku ( Rysunek 3.15.) należy opisać przyszłą publikację zestawem wartości atrybutów. Opis bibliograficzny można także zaimportować z dokumentu zapisanego w formacie komunikacyjnym MARC 21 lub formacie RDF. Sposób opisywania wartościami atrybutów oraz importowania z obu formatów jest przedstawiony w części dotyczącej Edytora Opisu Bibliograficznego . Aby możliwe było przejście do kolejnego kroku musi być podana nazwa publikacji (pole oznaczone etykietą Nazwa). Domyślnie nazwa ta tworzona jest na podstawie opisu bibliograficznego przez połączenie tytułu autora i daty wydania. Przykładowo jeśli tytuł to „Bajki”, autor „Jan Kowalski” a data wydania „2004” - nazwą będzie „Jan Kowalski, 2004, Bajki” najpierw autor, później data wydania a na końcu tytuł. Za każdym razem kiedy użytkownik zmienia opis bibliograficzny nazwa jest aktualizowana. Aby przejść do kolejnego kroku kreatora należy nacisnąć przycisk Dalej.

  Rysunek 3.15. Kreator Nowej Publikacji - przypisywanie wartości atrybutów

  Kreator Nowej Publikacji - przypisywanie wartości atrybutów
 5. Trzecim krokiem ( Rysunek 3.16. ) jest nadanie użytkownikom praw do publikacji. Nadawanie praw opisane jest w części dotyczącej Edytora Praw. Aby przejść do kolego kroku kreatora należy nacisnąć przycisk Dalej.

  Rysunek 3.16. Kreator Nowej Publikacji - nadawanie użytkownikom praw do publikacji

  Kreator Nowej Publikacji - nadawanie użytkownikom praw do publikacji
 6. Czwartym krokiem kreatora ( Rysunek 3.17.) jest przypisywanie publikacji do kolekcji. Mechanizm ten jest dokładnie opisany w części dotyczącej Edytora przynależności do kolekcji. Aby przejść do kolego kroku kreatora należy nacisnąć przycisk Dalej.

  Rysunek 3.17. Kreator Nowej Publikacji - dodawanie publikacji do kolekcji

  Kreator Nowej Publikacji - dodawanie publikacji do kolekcji
 7. W piątym kroku kreatora publikacji ( Rysunek 3.18.) mamy możliwość podania informacji WWW dotyczących pierwszego wydania publikacji. Na całość infromacji WWW składają się:

  • Opis - krótki opis wydania, np. czego dotyczy, widoczny przy wynikach wyszukiwania na stronach WWW (aby nie przedstawiać użytkownikowi stron WWW zbyt szczegółowych infotmacji na stronie z wynikami wyszukiwania sugeruje się aby opis był możliwie krótki - jedno, dwa zdania)

  • Komentarz - informacje charakterystyczne dotyczące wydania, np. pewne znaki szczególne (przykładowo brak strony)

  • Miniatura - graficzna reprezentacja wydania widoczna przez użytkowników stron WWW przy informacjach na temat wydania

  Aby przejść do kolego kroku kreatora należy nacisnąć przycisk Dalej.

  Rysunek 3.18. Kreator Nowej Publikacji - informacje WWW

  Kreator Nowej Publikacji - informacje WWW
 8. Krok szósty ( Rysunek 3.19.) umożliwia podanie trzech informacji:

  • Uwagi - są to uwagi administracyjne dotyczące publikacji

  • Pierwsze wydanie - panel pozwalający na opublikowanie pierwszego wydania na czas nieokreślony, bądź określony - do konkretnej daty

  • Zabezpieczona - pole wyboru pozwalające zabezpieczyć publikację przed kopiowaniem (dotyczy wyłącznie publikacji będących w całości w formacie HTML)

  Rysunek 3.19. Kreator Nowej Publikacji - informacje ogólne o publikacji

  Kreator Nowej Publikacji - informacje ogólne o publikacji
 9. Przesyłanie plików na serwer jest ostatnim krokiem kreatora publikacji ( Rysunek 3.20.). Aby stworzyć publikację na serwerze, należy przycisnąć przycisk Start. Proces ten można przerwać i wznowić wybierając ponownie ten sam przycisk. W trakcie tworzenia publikacji na panelu Postęp wykazane są wszystkie operacje jakie muszą zostać wykonane w celu poprawnego utworzenia pulbikacji. Aktualnie wykonywana czynność wyróżniona jest pogrubieniem. Dla każdej czynności wyświetlany jest czas (w sekundach) jaki upłynął podczas jej wykonywania. Paski postępu informują o zaawansowaniu aktualnie wykonywanej czynności. Po utworzeniu publikacji wyświetlane jest podsumowanie. W trakcie tworzenia publikacji na serwerze możliwe jest anulowanie tej czynności (poprzez zamknięcie okna, np. naciśnięcie przycisku Anuluj).

  Rysunek 3.20. Kreator Nowej Publikacji - tworzenie publikacji na serwerze

  Kreator Nowej Publikacji - tworzenie publikacji na serwerze

3.3.4. Tworzenie nowej publikacji planowanej

Aby stworzyć nową publikację planowaną

 1. Na liście elementów należy wybrać katalog lub publikację grupową, w której ma się znaleźć nowa publikacja planowana.

 2. Z menu podręcznego należy wybrać funkcję Nowa publikacja planowana.... Można też wybrać opcję z paska narzędzi lub pozycję Nowa publikacja planowana.. z menu Zarządzanie.

 3. Kreator publikacji planowanej składa się z 4 kroków. Krok pierwszy jest taki sam jak drugi krok kreatora publikacji. Krok drugi jest taki sam jak krok trzeci kreatora publikacji. Krok trzeci jest taki sam jak krok czwarty kreatora publikacji. W ostatnim, czwartym kroku kreatora publikacji planowanej ( Rysunek 3.21. ) możliwe jest podanie uwag administracyjnych publikacji planowanej oraz informacji na temat tego czy publikacja ma być zabezpieczona (pole wyboru Zabezpieczona).

  Rysunek 3.21. Kreator Nowej Publikacji Planowanej - informacje ogólne

  Kreator Nowej Publikacji Planowanej - informacje ogólne

3.3.5. Dodawanie treści do publikacji planowanej

Aby dodać treść do publikacji planowanej:

 1. Na liście elementów należy wybrać publikację planowaną do której zamierzamy dodać treść

 2. Z menu podręcznego należy wybrać opcję Dodaj pliki....

 3. Kreator dodawania plików do publikacji planowanej składa się z dwóch kroków. Pierwszy krok jest taki sam jak pierwszy krok kreatora publikacji. Krok drugi ( Rysunek 3.22.) pozwala na przesłanie treści publikacji na serwer. Aby przesłać pliki wybrane w kroku pierwszym należy nacisnąć przycisk Start. Postęp przesyłania plików na serwer pokazują paski postępu.

  Rysunek 3.22. Kreator Dodawania Treści Do Publikacji Planowanej - przesyłanie treści (plików) na serwer

  Kreator Dodawania Treści Do Publikacji Planowanej - przesyłanie treści (plików) na serwer

3.3.6. Publikowanie wydania publikacji

Aby czytelnik stron WWW biblioteki mógł odczytać wydanie publikacji, trzeba nadać mu prawo przeglądania do publikacji i opublikować wydanie. Aby opublikować wydanie publikacji i nadać czytelnikowi prawo przeglądania do publikacji:

 1. Na liście elementów należy wybrać publikację, której wydanie ma być opublikowane i widoczne dla czytelnika.

 2. Na zakładce ogólnych własności wydania (Wydanie) należy zaznaczyć opcję Opublikowane.

 3. Na zakładce przypisywania praw (Prawa) należy wybrać nazwę użytkownika (lub grupę - jeśli chcemy nadać to prawo całej grupie użytkowników), któremu chcemy udostępnić wydanie, zaznaczyć pole wyboru Przeglądanie.

Aby wprowadzić poczynione zmianęymdash;należy wybrać przycisk Zastosuj. Publikacja jest widoczna dla użytkowników, którzy mają przyznane prawo do jej przeglądania.

3.3.7. Usuwanie treści publikacji

Usuwanie treści publikacji jest użyteczne w przypadku, gdy chcemy usunąć zawartość publikacji pozostawiając opis bibliograficzny jej wydań oraz powód usunięcia.

Aby usunąć treść publikacji:

 1. Na liście elementów należy wybrać publikację której treść ma być usunięta,

 2. Z menu podręcznego wybrać Usuń treść,

 3. Wpisać powód dla ktorego publikacja jest usuwana. Uwaga! Powód jest wymagany ponieważ potrzebny jest przy informowaniu użytkowników WWW o usunięciu treści publikacji z biblioteki.

3.3.8. Przenoszenie obiektu

Istnieją dwa sposoby na przenoszenie elemetów biblioteki. Pierwszy sposób możliwy jest wtedy, gdy w aplikacji redaktora wyświetlone są dwie listy elementów (zobacz ). Aby przenieść element zaznaczony na jednej z list do elementu otworzonego w liście drugiej należy przycisnąć klawisz F6. Wykonując tego typu operacje należy pamiętać o tym, że przenoszenie dużej ilości elementów (np. katalogu) może spowodować znaczne obciążenie serwera spowodowane aktualizacją informacji. Drugi sposób polega na przeniesieniu elementu myszką sposobem „Przeciągnij i puść” (tym sposobem można dodatkowo przenosić elementy między listą elementów a drzewem katalogów).

3.3.9. Zmiana hasła

Każdy użytkownik programu redaktora i administratora może zmienić sobie hasło dostępu do programu. W tym celu należy wybrać opcję Zmień hasło... z menu Program. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy wprowadzić aktualne hasło, nowe hasło i potwierdzić nowe hasło.

3.3.10. Wyszukiwanie elementów

W programie redaktora istnieją dwa sposoby na znalezienie interesującego nas elementu.

 • Wyszukiwanie elementu na bazie opisu bibliograficznego,

 • wyszukiwanie elementu na podstawie identyfikatora elementu.

Wyszukiwanie elementu na podstawie opisu bibliograficznego działa na tej samej zasadzie co wyszukiwanie ogólne na stronach WWW systemu dLibra. Aby uruchomić to wyszukiwanie należy wybrać opcję Znajdź... z menu Edycja.

Wyszukiwanie elementu na podstawie identyfikatora uruchamia się wybierając opcję Idź do... z menu Edycja. Następnie należy wybrać typ elementu do którego chcemy przejść i podać identyfikator. Jeśli taki element istnieje to zostanie wyświetlony i zaznaczony na liście elementów.