3.2. Kreator Publikacji

Niniejszy podrozdział omawia funkcjonalność Kreatora Publikacji, który został dodany jako element „Aplikacji Redaktora”.

3.2.1. Działanie Kreatora Publikacji

Kreator Publikacji służy do tworzenia publikacji w formacie HTML, zawierającej pliki wskazane przez użytkownika. Jest użyteczny wtedy, kiedy użytkownik chce w łatwy sposób stworzyć spójny dokument, zawierający posiadane przez niego pliki (np. galerię zdjęć). Kreator, korzystając z szablonu publikacji uzupełnia go referencjami do plikow (w przypadku plików graficznych przygotowuje ich miniaturki) i zapisuje na dysku lokalnym użytkownika jako gotową publikację. Po wygenerowaniu publikacji system pyta, czy użytkownik chce dodać tę publikację do biblioteki. Po odpowiedzi twierdzącej uruchamiany jest kreator publikacji, w którym pierwszym krokiem jest określenie katalogu docelowego. Pozostałe kroki są takie same jak w przypadku zwykłego kreatora publikacji. Plik główny jest wybierany automatycznie.

Przed wygenerowaniem publikacji, należy odpowiednio przygotować pliki. Przede wszystkim muszą one znajdować się w tym samym katalogu na dysku lokalnym. Poza tym ich nazwy powinny mieć określony format. Podstawowy człon musi być taki sam we wszystkich plikach, a różnić się one muszą tylko numerem porządkowym, umieszczonym w nazwie tuż przed rozszerzeniem (przykładowo: test01.jpg , test02.jpg, test03.jpg itd.).

3.2.2. Używanie Kreatora Publikacji

Kreator Publikacji jest podzielony na trzy zakładki: Dane , Informacje o publikacji i Szablony . Pod panelem z zakładkami znajduje się przycisk Generuj strony, którego naciśnięcie powoduje wygenerowanie publikacji do wskazanego katalogu (patrz dalej). Przycisk Anuluj zamyka okno „Kreatora Publikacji”.

3.2.2.1. Zakładka "Dane"

Rysunek 3.10. Kreator Publikacji - zakładka informacji o plikach

Kreator Publikacji - zakładka informacji o plikach

Zakładka Dane zwiera interfejs służący do wybierania plików, które mają być użyte do wygenerowania publikacji. W ramce Pliki należy wskazać katalog, w którym znajdują się pliki. Służy do tego przycisk Wybierz plik, którego naciśnięcie wywołuje standardowe okienko wyboru pliku. W tym okienku należy wskazać dowolny z plików, które będą wchodziły w skład nowej publikacji. Po jego wybraniu pola w ramce Pliki wypełnią się domyślnymi wartościami:

 • Nazwa pliku - podstawowy człon nazwy plików,

 • Typ pliku - format plików,

 • Indeks początkowy - numer pierwszego pliku, który zostanie użyty do stworzenia publikacji,

 • Indeks końcowy - numer ostatniego pliku, który zostanie użyty do stworzenia publikacji.

Wartości te mogą być zmieniane przez użytkownika. Zwłaszcza poprawienie indeksów może być użyteczne, jeśli publikacja nie powinna zawierać wszystkich plików znajdujących się w katalogu.

Publikacja zostanie wygenerowana do katalogu, w którym znajdują się pliki publikacji (katalog ten jest wskazany przez pole Katalog źródłowy publikacji).

3.2.2.2. Zakładka "Informacje o publikacji"

Rysunek 3.11. Kreator Publikacji - zakładka informacji o publikacji

Kreator Publikacji - zakładka informacji o publikacji

Zakładka Informacje o publikacji zawiera interfejs służący do podawania dodatkowych informacji na temat tworzonej publikacji, które zostaną umieszczone w plikach HTML. Te informacje to:

 • Autor - Informacje o autorze publikacji,

 • Tytuł - Tytuł tworzonej publikacji,

 • Dodatkowe informacje - Dodatkowe informacje o publikacji, podane w formacie HTML.

3.2.2.3. Zakładka „Szablony

Rysunek 3.12. Kreator Publikacji - zakładka informacji o szablonach

Kreator Publikacji - zakładka informacji o szablonach

Zakładka Szablony zawiera interfejs służący do określenia szablonów, jakie mają być użyte do przygotowania publikacji. W tym celu należy nacisnąć przycisk Wybierz katalog i wskazać katalog, w którym znajdują się szablony. Po wybraniu katalogu, zaznaczą się nieaktywne przełączniki określające, czy odpowiednie szablony do strony i spisu treści zostały znalezione. Szablon spisu treści powinien mieć nazwę index.vm, natomiast szablon strony - page.vm. Na liście Pliki zewnętrzne zostaną umieszczone wszystkie dodatkowe pliki, z których korzystają wybrane szablony. Zaznaczenie przycisku wyboru Kopiuj pliki zewnętrzne spowoduje, że po wygenerowaniu publikacji te pliki zostaną skopiowane do docelowego katalogu (katalogu w którym zostaną wygenerowane strony HTML). Ostatnimi rzeczami, jakie należy określić są format kodowania szablonów oraz rozmiar miniaturek obrazów, które zostaną wygenerowane (użyteczne tylko wtedy gdy generujemy publikację składającą się z plików graficznych). Możliwe jest także użycie domyślnych szablonów (jest to ustawienie domyślne), w tym celu należy zaznaczyć pole wyboru opisane jako Użyj domyślnych szablonów.

Szablony wybierane na zakładce Szablony muszą być zgodne z formatem Velocity. Mogą zawierać następujące zmienne:

 • $info.PublicationAuthor - informacje o autorze publikacji,

 • $info.PublicationTitle - tytuł publikacji,

 • $info.PublicationInfo - dodatkowe informacje o publikacji,

 • $relPath - względna ścieżka dostępu do zasobów publikacji,

 • $info.PictureName - nazwa pliku (podstawowy segment),

 • $info.PictureType - typ pliku (rozszerzenie nazwy pliku),

 • $pictureNumber - numer pliku,

 • $info.BeginIndex - indeks pierwszego pliku,

 • $info.EndIndex - indeks ostatniego pliku,

 • $info.PageCount - liczba plików w publikacji,

 • $pageNumber - aktualny numer strony,

 • $info.PageName - nazwa pliku strony,

Więcej informacji na temat formatu Velocity można znaleźć na stronie http://jakarta.apache.org/velocity/user-guide.html .