Dodatek A. Importowanie grup wartości z plików MARC

Konfiguracja importu grup wartości do słownika atrybutu jest w całości oparta na konfiguracji importu metadanych z formatu MARC. W przypadku omawianego rozszerzenia w miejsce nazw atrybutów do których importowane są wartości należy wprowadzić:

Jeśli użytkownik wybierze opisywane rozszerzenie do importu to pojawi się okno wyboru katalogu lub pliku, który ma być zaimportowany ( Rysunek A.1.). Jeśli użytkownik wybierze katalog to wszystkie pliki znajdujące się w tym katalogu zostaną poddane procesowi importu grup wartości. Jeśli zostaną wybrane konkretne pliki to tylko one zostaną poddane procesowi importu.

Rysunek A.1. Import słownika - wybór katalogu/plików

Import słownika - wybór katalogu/plików

Po wyborze plików lub katalogów wyświetlane jest okno na którym znajduje się tabela grup wartości pobranych z wskazanych plików/katalogów ( Rysunek A.2.). Wartość bazowa grupy wyświetlona jest w kolumnie Grupa, wartości występujące w tej grupie umieszczone są w tym samym wierszu w kolumnie Wartości. Wartości bazowe grup oraz wartości występujące w samej grupie mogą być edytowane.

Rysunek A.2. Import słownika - grupy wartości

Import słownika - grupy wartości

Aby wskazać nowe pliki konfiguracyjne rozszerzenia należy wyświetlić jego konfigurację ( Rysunek A.3., wyświetlanie okna konfiguracji opisane jest w sekcji konfiguracja). Po wyświetleniu konfiguracji należy wskazać źródło nowej konfiguracji (plik na dysku lub adres URL) oraz zaznaczyć opcję Używaj konfiguracji z podanego źródła. Dodatkowo należy wyspecyfikować kodowanie plików MARC, które będą importowane. Kodowanie pliku MARC zależy od systemu informatycznego z którego taki plik pochodzi.

Rysunek A.3. Import słownika - konfiguracja rozszerzenia

Import słownika - konfiguracja rozszerzenia