Rozdział 14. Migracja danych

Migracja danych odbywa się poprzez uruchomienie określonych metod z interfejsu administratora serwera systemu dLibra . Szczegółowy opis tego interfejsu zawiera Rozdział 7. Panel administracyjny .

W ramach migracji między wersją 2.2 a wersją 2.5 należy wykonać następujące zadania:

 1. Reindeksacja metadanych - niezbędna ze względu na stworzenie indeksów wyszukiwawczych dla publikacji oraz zmianę sposobu daty w indeksach wyszukiwawczych. Jest ona wykonywana przez uruchomienie polecenia SearchServer.ReindexTasks.reindexAllEditions(indexMode=5,pubIndexMode=3).

  [Caution]Uwaga!

  W zależności od wielkości biblioteki cyfrowej i szybkości serwera operacja może trwać nawet kilkanaście godzin.

 2. Stworzenie sum kontrolnych dla przechowywanych plików z treścią publikacji - niezbędne dla działania mechanizmu okresowej kontroli spójności treści publikacji. Aby stworzyć sumy kontrolne dla już istniejących plików należy uruchomić polecenie: ContentServer.DigestTasks.recreateMissingDigests(). Sumy kontrolne nowych publikacji będą tworzone automatycznie.

  [Caution]Uwaga!

  W zależności od wielkości biblioteki cyfrowej i szybkości serwera operacja może trwać nawet kilkanaście godzin.

 3. Konwersja haseł użytkowników z postaci czystego tekstu na skrót - jest to operacja opcjonalna zwiększająca bezpieczeństwo systemu. Po jej przeprowadzeniu w bazie danych będą przechowywane tylko skróty haseł użytkowników.

  [Caution]Uwaga!

  Po przeprowadzeniu tej operacji odzyskanie pełnych haseł NIE będzie możliwe.

  Aby przejść na bezpieczny sposób przechowywania haseł należy:

  • uruchomić polecenie UserServer.AuthorizationTasks.hashUserPasswords(),

  • wyłączyć panel administracyjny serwera i serwer,

  • zmienić w pliku konfiguracyjnym serwera server.xml w sekcji dotyczącej usługi UserServer wartość parametru plain.authorization.mode z true na false,

  • włączyć ponownie serwer.

  Od tego momentu przy operacji logowania do systemu będą porównywane skróty haseł.