3.2. Inicjalizacja bazy danych

[Caution]Uwaga!

Baza danych, która będzie wykorzystywana do działania systemu dLibra powinna być tak skonfigurowana, aby przechowywała dane w kodowaniu UTF-8 lub zgodnym.

Po poprawnym zakończeniu działania instalatora należy zainicjować bazę danych. W tym celu należy wykorzystać pliki z poleceniami SQL znajdujące się w podkatalogu sql katalogu docelowego wybranego podczas procesu instalacji. W katalogu tym znajdują się dwa pliki: dlibra-server-[numer.wersji]-schema.sql oraz dlibra-server-[numer.wersji]-init.sql . Obydwa zapisane są w kodowaniu UTF-8.

Pierwszy z tych plików zawiera dwa bloki poleceń. Na początku znajduje się blok poleceń umożliwiających usunięcie bazy danych (grupy poleceń rozpoczynające się kolejno od alter oraz drop ).) Za nim, aż do końca pliku, znajdują się polecenia tworzące struktury bazy danych dla systemu dLibra. W drugim pliku znajdują się polecenia, które umożliwią wypełnienie bazy danych początkowymi wartościami.

W celu przygotowania bazy danych dla serwera systemu dLibra, należy najpierw stworzyć struktury bazy danych, a następnie wypełnić je danymi początkowymi. Sposób wykonania opisanych wyżej poleceń zależał będzie od użytej bazy danych oraz od oprogramowania zainstalowanego na komputerze, z którego przeprowadzana będzie ta operacja.