Słownik

Publikacja

Obiekt cyfrowy umieszczony w bibliotece cyfrowej.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol - protokół służący do lokalizacji pewnych objektów (np. informacji o organizacji, użytkowników, plików, itp.), które pogrupowane są przy użyciu struktury drzewa.

format komunikacyjny MARC

Format pliku w jakim zapisywane są rekordy MARC w celu ich wymiany pomiędzy systemami informatycznymi.

format RDF

Resource Description Framework (RDF) - jest językiem służącym do reprezentacji informacji na stronach WWW