English   polski  
 

PSNC Institutional Repository

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Abstract = "Celem niniejszego raportu jest przedstawienie wyników analizy źródeł ruchu w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych. Analizie poddano dane pochodzące z sześciu serwisów: Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego BC UWr (http://bibliotekacyfrowa.pl), e-Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW (http://ebuw.uw.edu.pl), Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej MBC (http://mbc.malopolska.pl), Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych RCIN (http://rcin.org.pl), Śląskiej Biblioteki Cyfrowej ŚBC (https://sbc.org.pl) i Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej WBC (http://www.wbc.poznan.pl). Wszystkie te serwisy są, jak na polskie warunki, dużymi bibliotekami cyfrowymi i istnieją co najmniej od kilku lat. Trzy z nich (BC UWr, e-bUW, RCIN) mają charakter instytucjonalny, trzy pozostałe (MBC, ŚBC, WBC) są regionalnymi bibliotekami cyfrowymi. Wszystkie działają w oparciu o oprogramowanie dLibra rozwijane w PCSS."]